Välkommen till iAnestesi!

Untitled Document

Vinter på Frösön, foto Kjell NilssonNyheter
Läs mer: iAnestesi stödjer Läkre Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest och bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vi är glada att vi även under året som gått kunnat bidra med 25 000 kr till denna viktiga verksamhet och räknar med att kunna göra detta även för 2017.
Läs gärna mer om Läkare Utan Gränser

Läs mer: Den nya infusionslösningen för peroperativt bruk vid barnanestesi kommer under hösten 2016.

Vid en europeisk konsensuskonferens 2011 enades man sammansättningen på en ny infusionslösning särskilt avsedd för intraoperativt bruk på späda och små barn. Meningen med lösningen är att undvika framför allt hyponatremi, men även syra-basrubbning och hyperglykemi som är relativt vanliga med de vätskor som används idag. Den nya lösningen liknar en ringeracetat med 1 % glukos och är nu EU-godkänd. Mer information finns under fliken Vätska > Kristalloider samt i Läkartidningen nr 12-13, 2016, sid 598 – 600.

Läs mer: Ambulanshandboken från RJH nu på iAnestesi

Vi är glad över att nu ockå kunna göra Ambulanshandboken från Region Jämtland-Härjedalen (RJH) tillgänglig på iAnestesi. Handboken är ursprungligen ett Word-dokument men är anpassad för web-publikation. Det är nu möjligt att fritextsöka i innehållet och svaret består av en lista över de delar i Ambulanshandboken där söktermen förekommer. Varje sådan del öppnas som ett PDF-dokument.

Det är också möjligt att ladda ner den kompletta handboken i både Word-format och som PDF-fil.

Läs mer: Bättre prenumerationskontroll införs

OBS! Med början i februari 2016 kommer iAnestesi att vara tillgängligt bara för prenumeranter.

Vi använder en tjänst från Geolify för att låta användare från sjukhus/orter med prenumeration komma åt alla delar av iAnestesi.
Behörigheten styrs utifrån geografisk lokalisation och något särskilt login behövs inte.

Om du vet att ditt sjukhus har en prenumeration och du ändå inte kan nå alla sidor/beräkningar - ta kontakt med admin via mail (kjell.nilsson AT ventinvent.se) eller mobil 070-2183260.

Prenumerationskontrollen kommer succesivt att införas på de flesta delarna av iAnestesi.

För att teckna en prenumeration finns formulär under menyn iAnestesi uppe till vänster.
MVH
Admin iAnestesi

Läs mer: Nya amerikanska riktlinjer för transfusion

American society of anesthesiologists (ASA) har uppdaterat sina riktlinjer från 2006. Man fokuserar mer på preoperativ bedömning, adjuvant läkemedelsbehandling samt skattning av risken för transfusionsbehov. Användning av Hb-nivåer som transfusionstrigger toonas ned. Behovet bedöms istället utifrån den pågående blödningens storlek, volymsbehov, tecken på organischemi och grad av kardiopulmonell reserv. Vid Hb <60 g/l bedöms de allra flesta behöva transfusion och vid Hb >100 g/l ingen alls. Ref: Practice Guidelines for Perioperative Blood Management. Anesthesiology 2015; 122:241-75

Läs mer: Det lönar sig att införa ett åtgärdsprogram med syfte att skärpa indikationerna för transfusion.

Det har man med framgång gjort på toraxkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan 2011. Genom att revidera riktlinjerna för transfusion och utbilda all personal om risker och fördelar, kunde man i ett forskningsprojekt konstatera att andelen patienter som fick e-konc, plasma and trombocyter minskade med 22%, 37% resp. 21%. Därigenom sparade man cirka 1,6 miljoner kronor och möjliggjorde att närmare 1 600 blodkomponentenheter kunde användas för andra ändamål. Inga negativa effekter på vårdresultatet noterades. Återhållsamheten med transfusion har kvarstått under de tre närmast följande åren efter projektåret. Ref: Ternström L et al. A structured blood conservation programme reduces transfusions and costs in cardiac surgery. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2014;19:788–794

Läs mer: Nya rön om gamla, sköra patienters transfusionsbehov

Trots flera välgjorda undersökningar har det inte visats att gamla patienter har svårare att tåla anemi vid operation och trauma än unga. Nu har det kommit en dansk studie som prospektivt jämfört en generös transfusionspolicy (Hb-gräns 113 g/l) med en mindre liberal strategi (Hb-gräns 97 g/l) till 284 åldringar (medel 87 år) med höftfraktur. Som vanligt fann man inga signifikanta skillnader mellan grupperna vare sig i fysisk kapacitet eller mortalitet. Däremot framkom att i en subgrupp bestående av patienter som kom från sjukhem, var 90-dagarsmortaliteten lägre hos de som följt den generösa strategin än hos de som lottats till den strängare policyn. Denna skillnad sågs inte hos de som kom från servicehus. Kanske är det ändå så att höftfrakturpatienter med hög ålder och vårdkrävande allmän skröplighet klarar sig bättre om de transfunderas till en Hb-nivå mellan 110 - 125 g/l per- och postoperativt. Ref: Gregersen M et al. Postoperative blood transfusion strategy in frail, anemic elderly patients with hip fracture. The TRIFE randomized controlled trial. Acta Orthopaedica 2015; 86: 363–372

Läs mer: Lagrat blod lika bra som färskt

I en svensk retrospektiv studie omfattande 47 000 patienter har man konstaterat att blodets lagringstid inte tycktes spela någon roll för dödlighet eller allvarliga komplikationer under den första månaden efter hjärtoperation.
Ref: Sartipy U, et al. Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery. JAMA 2015;314:1641-43

Läs mer: Föryngringseffekter av blod från unga individer

Sedan 10 år känner man till att blod från unga möss kan ha en föryngrande och revitaliserande effekt hos gamla möss. Fenomenet har iakttagits i hjärna, lever, muskler, benvävnad, hjärta och pankreas. Ett protein som kan ligga bakom provas nu på patienter med Alzheimers sjukdom. Ref: Castellano JM, et al. Blood-borne revitalization of the aged brain. JAMA Neurol. 2015;72:1191-94Uppdateringar
Läs mer: Uppdateringar dokument från anestesi/IVA (2017-01-08)
  • Vår databas med styrdokument från Anestesiläkaravdelningen i Östersund är nu uppdaterad och innehåller bara de versioner som var giltiga 2016-12-31
Läs mer: Uppdateringar av kapitlen under Blod (2015-11-15)
  • resultatet av en omfattande genomgång av kunskap och aktuella rekommendationer inom området
  • kapitlen 3, 7, och 10 omarbetade och kompletterade
  • referenser och referenslistan uppdaterade
Läs mer: Uppdateringar under Vätska (2015-11-15)
  • kapitlen 3, 4 och 7 uppdaterade med senaste rön
  • anpassning till de uppdaterade kapitlen under Blod
  • referenser och referenslistan uppdaterad

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se